HOOFDWEG 71A, 9681 ab mIDWOLDA

Maandag 15 februari:

DE IJSBAAN IS GESLOTEN


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DE IJSBAAN IS GEOPEND VANAF 13.00 UUR

LET OP: noodzakelijke maatregelen op basis van richtlijnen RIVM en vanuit de gemeente

* Geen toeschouwers

* I.v.m. de avondklok is de baan om 20.00 uur gesloten

* Kom zoveel mogelijk op de fiets

* Alleen toegang op vertoon van de ledenkaart

* Wij moeten ons houden aan de richtlijnen van de RIVM

* Als de toeloop te groot is, kunt u geweigerd worden


Het Bestuur

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


De Algemene Leden Vergadering op 25 november aanstaande gaat NIET door!

Geachte leden

Helaas laten de huidige maatregelen die nodig zijn om het Covid-19 virus in te dammen niet toe dat we dit jaar een Algemene Ledenvergadering kunnen houden. Daarom zullen we u via deze weg van de relevante informatie voorzien.
Hieronder ziet u de agenda die zou worden behandeld. Onder de agenda treft u het jaarverslag en de notulen van de vergadering van vorig jaar aan.
De kascontrole heeft inmiddels plaatsgevonden. De kascommissie heeft geen onregelmatigheden kunnen ontdekken en hebben derhalve voorgesteld om de penningmeester decharge te verlenen. Dhr. Koos Gremmer is aftredend lid van de kascommissie. Het bestuur bedankt hem voor zijn inzet.
Mevr. Jolanda Smit is aftredend als bestuurslid en secretaris. Het bestuur is voornemens om mevr. Greetje Haan-Stek te benoemen als bestuurslid en secretaris.
Inzage in het financieel jaarverslag kunt u verkrijgen bij de penningmeester.
De contributie voor 2021 – 2022 zal niet worden verhoogd.

Oproep aan de leden:
1. Zijn er mensen die zich kandidaat willen stellen voor het bestuur van IJsvereniging Eigen Kracht? Dan ontvangen wij graag uiterlijk 1 december 2020 hun namen.
2. Wie wil samen dhr. Dick Otter komend jaar de kascontrole op zich nemen als lid van de kascommissie?
3. Mocht u vragen hebben n.a.v. dit bericht, het jaarverslag of de notulen, dan kunt u zich wenden tot de ijsvereniging via de website, mail, of één van de bestuursleden aanschieten.

Wij betreuren het uiteraard zeer dat er geen algemene ledenvergadering gehouden kan worden, maar hebben ons uiteraard in ons aller belang te houden aan de huidige maatregelen.

Notulen algemene ledenvergadering ijsvereniging Eigen Kracht d.d. 27 november 2019

Aanwezig: 21 leden, inclusief bestuursleden

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de ereleden Siep Boven en Ulbe Buwalda.

Met kennisgeving afwezige bestuursleden: E. Siemens, R. Imminga, A. Boonman, K. Kiewiet, A. Jager.

Ingekomen stukken/mededelingen

Op de achterzijde van de ledenkaarten staat reclame van ’t Scheuvelhoeske. We zijn hier blij mee. Er is een contract afgesloten voor 2 jaar, met optie voor verlenging. Leden krijgen bij aankoop van een nieuw paar schaatsen 5% korting op de nieuwprijs.

In de eerstvolgende TamTam zal een artikel over Eigen Kracht worden gepubliceerd.

Notulen vorige vergadering d.d. 28 november 2018

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Aanvullende opmerking: Robert Mecklenkamp is inmiddels geen marathonschaatser meer maar voetballer.

Jaarverslag 2018/2019

Aanvulling op het jaarverslag: dankzij de hulp van dhr. Gert Meerman is de veegmachine weer gerepareerd.

Financieel verslag

De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening en het kasboek 2018-2019. Er zijn geen vragen. De penningmeester wordt bedankt voor het werk dat hij verricht heeft. We zijn als vereniging financieel goed gezond. De kosten die we het afgelopen jaar hebben gemaakt, zijn met name vaste lasten.

Verslag kascommissie

De leden van de kascommissie, Krino Adam en Koos Gremmer, hebben de boeken gecontroleerd. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd. De voorzitter vraagt aan de aanwezige leden of zij het bestuur decharge willen verlenen voor de uitgevoerde taken. De aanwezige leden stemmen hiermee in.

Verkiezing kascommissie

Krino Adam is aftredend. Dick Otter is bereid om zitting te nemen in de kascommissie. Hij wordt met algemene stemmen aangenomen. Koos Gremmer is volgend jaar aftredend.

Bestuursverkiezing

Aftredend volgens rooster: G. Oolders, B. Jager, A. Jager. Allen zijn herkiesbaar. Er zijn geen andere kandidaten aangemeld. Allen worden herbenoemd.

Vaststelling contributie 2020 – 2021

Voorgesteld wordt om de contributie niet te wijzigen. Dit voorstel wordt aangenomen.

Begroting 2019 – 2020

De penningmeester geeft een toelichting. De begroting is gemaakt op een ijsloze winter. De begroting ziet er goed uit.

Rondvraag

Dhr. G. Meerman: 1 veegmachine is afgeschreven. Er stond een geschikte veegmachine te koop in Duitsland (met frees, borstel en schuif). Waarom is besloten om deze niet aan te schaffen? Dit is besproken in het bestuur en het bestuur is tot de conclusie gekomen dat we als vereniging niet nog een machine in bezit willen hebben. In geval van nood kan de vereniging bovendien gebruik maken van een aantal particuliere veegmachines. Dhr. G. Meerman geeft aan dat hij dit jammer en een gemiste kans vindt. Mocht hij opnieuw een tweedehands machine tegenkomen, dan geeft hij dit door aan de ijsvereniging ter overweging.

Dhr. Buwalda: er moet nog 20 cm bij de baan opgepompt worden. Er wordt gepompt wanneer er ijs in het verschiet ligt.

Dhr. Oolders: wat is er met het hek gebeurd? Deze is inmiddels weer gerepareerd.

Dhr. Tolk: opvallend dat het hekwerk zo hoog van de grond zit. Dit vergemakkelijkt het maaien en is altijd zo geweest, maar was door het hoge gras niet zichtbaar.

Sluiting

De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng en spreekt de hoop uit dat we een ieder terug zien op de baan, wanneer er ijs ligt.


Jaarverslag IJsvereniging Eigen Kracht, 2019 - 2020

Helaas hadden we afgelopen winterseizoen een ijsloze winter. Alle voorbereidingen waren getroffen, maar de winter bleef uit. En dat terwijl we graag met onze leden ons 80-jarig bestaan hadden willen vieren. Opgericht op 1 november 1939 zijn er inmiddels 80 jaar verstreken waarin we veel ijsplezier hebben gehad en een ieder zijn eigen herinneringen heeft aan onze ijsbaan.

Zoals inmiddels een goede gewoonte is geworden, werd er een schaatsmiddag georganiseerd op de overdekte ijsbaan van Kardinge in de voorjaarsvakantie. Op deze manier konden de leden toch nog even de schaatsen onderbinden en hun ledenkaart benutten. Met de bus togen we naar Groningen, waar we met elkaar een fijne middag zonder ongelukken hebben mogen beleven.

Het afgelopen jaar hebben we als ijsvereniging ook een buurtvereniging uit ons dorp uit de brand kunnen helpen. Aangezien hun onderkomen moest worden verbouwd, hadden zij geen plek meer om hun bijeenkomsten te organiseren. De kantine was echter een prima alternatief, waar de buurtvereniging dankbaar gebruik van heeft gemaakt.

Afgelopen zomer hebben we weer een aantal klussen kunnen uitvoeren. Zo is de kantine voorzien van nieuwe kozijnen en glaswerk. Op deze manier kan de warmte tijdens opening in het winterseizoen gegarandeerd worden.

Ook zullen er nog wat schilderwerkzaamheden worden opgepakt, zodat alles er weer spic en span uitziet.

Ook hebben we dit jaar opnieuw de Algemene Ledenvergadering van het Gewest ‘bezocht’, maar ook dit ging in verband met Corona anders. Via de digitale weg zaten alle aanwezigen in hun eigen huis achter een beeldscherm met camera en microfoon en kon op die manier toch met elkaar vergaderd worden. Ook hier was het onderwerp de consequenties van de Corona-maatregelen op het schaatsen, de toekomstverwachtingen en hoe we hier met elkaar zo goed mogelijk mee om kunnen gaan.

Aangezien de secretaris van ons bestuur heeft besloten af te treden, moesten we op zoek naar een nieuw bestuurslid die tevens de functie van secretaris wilde vervullen. Gelukkig hebben we daarvoor mevr. G. Haan-Stek bereid gevonden om zich kandidaat te stellen als bestuurslid en tevens secretaris. In de algemene ledenvergadering zal hier een besluit over worden genomen.

Óf we komend winterseizoen kunnen schaatsen is afhankelijk van de weergoden, en óf we dan ook open kunnen, inclusief de kantine, is afhankelijk van de stand van zaken rondom de Corona-pandemie. Alles staat tegenwoordig op losse schroeven en niemand kan in de toekomst kijken.

Vanwege het feit dat onze vereniging 80 jaar bestaat én vanwege de onzekerheid die de pandemie met zich meebrengt, hebben we dit jaar besloten om de ledenkaarten gratis te verstrekken aan onze leden. Op deze manier willen wij onze leden bedanken voor hun lidmaatschap en vertrouwen in ons.

Natuurlijk hopen we dat we deze winter met elkaar kunnen genieten van onze ijsbaan, maar de tijd zal het ons leren.

Ik wens mijn opvolger veel succes in zijn/haar functie als secretaris.

Midwolda, november 2020

Jolanda Smit

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene ledenvergadering op woensdag 25 november 2020

Aanvang: 20.00 uur

Plaats: ijstent Midwolda

De Corona-ontwikkelingen bepalen of en zo ja hoe en waar de ledenvergadering gaat plaatsvinden.

Agenda

1. Opening          

2. Ingekomen stukken/mededelingen          

3. Notulen vorige vergadering          

4. Jaarverslag 2019/2020

5. Financieel verslag          

6. Verslag kascommissie          

7. Verkiezing kascommissie          

8. Bestuursverkiezing: aftredend volgens rooster: K. Kiewiet, K. Drewel, A. Boonman, B. Ploeger. Allen herkiesbaar. J. Smit is tevens aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. (Tot de aanvang van de algemene ledenvergadering kunnen door tenminste tien leden kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid, artikel 12 lid 2A).          

9. Vaststelling contributie 2021 – 2022

10. Begroting 2020 – 2021

11. Rondvraag          

12. Sluiting

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sponsorcontract met 't Scheuvelhoeske!

't Scheuvelhoeske financiert het drukken van de ledenkaarten. In ruil daarvoor staat hun logo op de ledenkaarten en hebben zij een reclamebord bij de ijsbaan staan wanneer de baan open is voor publiek. Daarnaast krijgen leden van Eigen Kracht op vertoon van hun ledenkaart 5% korting op nieuwe schaatsen (zonder inruil) bij 't Scheuvelhoeske.


home


(klik op de foto)


opening 


(klik op de foto)


contact


(klik op de foto)